085-0603158

Het juiste adres voor al uw verzekeringen

Privacyverklaring

Wij van De Winkel Advies & Support (hierna te noemen "wij" en "ons") gaan zorgvuldig om met de privacy van onze relaties, want voor ons staat het belang van de klant altijd centraal. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze ons hebt gegeven. Dit geldt zowel voor de wijze van archivering als voor het gebruik van deze gegevens. Wij houden ons dan ook aan de geldende regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens zoals in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschreven staat.

Internetsites van derden
Op de internetsites van ons vindt u hyperlinks naar andere websites van derden. Deze pagina is daarop niet van toepassing. Wij dragen ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, de privacystatement van de site die u bezoekt.

Cookies
De website www.winkel-advies.nl is openbaar. Het gedeelte www.winkel-advies.nl/winkel-advies/ is besloten en bestemd voor klanten. Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Het bijhouden van click- en surfgedrag gebeurt door eigen software.
Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dan kunt u deze in uw browser uitschakelen. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat u bepaalde informatie niet kunt ontvangen en/of gedeelten van de site niet kunt bezoeken.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uiteraard worden gegevens verwerkt in overeenstemming met de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij werken bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met diverse andere bedrijven. In dat kader kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verstrekken aan deze ondernemingen. Wij doen dit zorgvuldig en met inachtneming van de aanvullende vereisten van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Opname van telefoongesprekken
Wij kunnen telefoongesprekken opnemen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden.

Bijzondere persoonsgegevens
Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid bij de aanvraag van sommige financiële diensten. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.

Een ander voorbeeld betreft strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden. Indien van toepassing zullen alleen wij vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

Inzage en wijziging
Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, te sturen naar uw tussenpersoon. Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen.

Wijzigingen
Wij hebben het recht om deze privacybepaling zonder voorgaande aankondiging te wijzigen en/of te verwijderen